วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เราสามารถดูแผนที่ของเป้าหมายได้ด้วยเครื่องติดตาม


น่าสนใจที่ว่า หลักสำหรับการวิเคราะห์เงินที่ดีที่สุดคือสุญญตา ดังที่ท่านนาคารชุนได้ชี้ว่า อันที่จริงสุญญตานั้นก็มิได้มีอยู่ หากสุญญตาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราประจักษ์ได้ด้วยตนเองถึงสรรพสัมพันธ์ของธรรม(สิง) ทั้งปวง เพื่อแสดงว่าธรรม (สิง) ทั้งปวงนั้นมิ’ได้มือยู่ แต่หากเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเสียแล้ว วิธีการรักษาโรคก็จะทำให้เกิดอันตรายมากกว่าตัวโรคเสียเอง แม้ว่าเงินจะไม่มิความหมายใดในตัวของมันเอง แต่เงินก็เป็นสิงอันเราจะขาดเสียมืได้ เพราะมันมิความสามารถที่จะเปลี่ยนสิงหนึ่งให้เป็นอีกสิงหนึ่งได้ ขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนกับงูที่พร้อมจะฉกกัดมือหากคว้าผิดด้านหากข้อวิจารณ์เงินตราข้างต้นนี้สมบูรณ์ แล้วทางออกจะอยู่ที่ใดกัน?ทางออกก็เป็นเช่นเดียวทับที่พุทธศาสนาได้เคยชี้ตลอดมา    ซึ่งไม'ใช่การปรุงแต่งเพียงเพื่อขจัดปัญหาให้พ้นไปจากจิตใจอย่างรวดเร็วเท่านั้น หากหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการปฏิบัติตามองค์อริยมรรคแห่งพุทธ-ศาสนา ซึ่งโดยหลักคือการเรียนรู้ที่จะละวางตนเอง หรือการ เครื่องติดตามตัวออนไลน์ ‘‘ตาย’’ ไปเสียนั่นเองครั้นเมื่อจิตเราเป็นกุศลและตายได้เสียแล้ว ครั้นเมื่อเราได้พ้นจากการเป็นสิงต่างๆ และรู้แจ้งแล้วว่าเราเป็นทุกๆ สิง เราจะเห็นเงินอย่างที่มันเป็น กล่าวคือเงินมิใช่มรรควิธีในเชิงสัญลักษณ์ที่จะทำให้ตัวตนของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ เงินไม่ใช่สิงที่มืไว้เพื่อวัดคุณค่าของตัวเรา แต่เป็นเครื่องมือที่กำหนดโดยสังคมซึ่งจะช่วยขยายเสรีภาพและอำนาจของเราได้ เมื่อนั้นเราจะมือีสระที่จะสามารถวางทัศนะต่อการแสวงหาและการใช้เงินได้อย่างแท้จริงหากว่าเราได้ “ตาย” ไปแล้วจริงๆ เงินก็ไม,ใช่เรื่องผิดอะไร เพราะความปรารถนาในเงินต่างหากหาใช่ตัวเงินเองไม่ที่เป็นรากเหง้าของปัญหา อย่างไรก็ตามหากว่าเราสามารถ

“ตาย” ไปได้จริง ๆ เราจะตระหนักรู้จนสินสงสัยว่า แก่นแห่งธรรมชาตินั้นแท้จริงมืได้เป็นเรื่องของการดีขึ้นหรือเลวลง ทั้งมีได้มาและไป ดังนั้นการได้มาและการสูญเสียไปจึงมีได้มือยู่ นั่นก็หมายความว,าผู้ที่รู้แจ้งในแก่นแห่งธรรมชาติของตนเองซึ่งก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติ จานดาวเทียม และประสบ-การณ์การรับรู้ของตนเองออกจากโลก จะตระหนักถึงคุณค่าของเงินนั้นที่ช่วยอคีฅ ข้จฒุ้น แส:อนาททขวนการเผยแผ่พระพุทธทาสนา ะวักนานนไนํทวรนอนข้านพระสมชาย ฐานวุฑโฒ ป็นเรื่องที่น่าสนใจถึกษาว่า พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมากว่า 2,500ปีแล้วนี้ มีเส้นทางความเป็นมาอย่างไร เพราะเหตุใดเมื่อเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย แต่พระพุทธศาสนาในอินเดียเองกลับไม่เจริญรุ่งเรือง จนถึงขั้นเรียกว่าอยู่ในภาวะเสือม ดังที่ทราบกันดีอยู่ นักวิชาการ นักการศาสนาในปัจจุบันมองอดีตเป็นบทเรียนอันมีค่า ถึกษาถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของการเผยแผ่พระพุทธ-ศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรค ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จีพีเอสติดตามรถยนต์  นเทธวินทิความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้เหล่าพระอรหันต์ 60 องค์แรกแยกย้ายกันไปทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ชาวโลกนั้น พระองค์ได้ทรงให้โอวาทแก,พระอรหันต์เหล่านั้นว่า“ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง
 ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลาย จงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาซน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เธออย่าไปทางเดียวกันถึง 2 รูปภิกษุทั้งหลาย เครื่องติดตามขนาดเล็ก  เธอจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้น ให้งดงามในท่ามกลาง ให้งดงามในที่สุดลงรอบ จงประกาศพรหมจรรย์ให้เป็นไปพร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ้บริบูรณ์สินเซิง สัตวโลกทั้งหลายที่เป็นผู้มีธุลีในดวงตาน้อย ผู้จักอาจรู้ทั่วถึงธรรมนั้นมีอยู่ เขาเหล่านั้นย่อมเสือมจากคุณที่พึงไต้พึงเห็นเพราะเหตุที่ไม่ไต้ฟังธรรมภิกษุทั้งหลาย แม้เราเองก็จักไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมเหมือนกัน”(บาลี มหาวรรค วินัยปิฎก เล่ม 4 หน้า 39 ข้อ 32)จะเห็นได้ว่า พระภิกษุสงฆ์มีภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติธรรมและทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาให้แก่ชาวโลก เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้พบกับความสุขโดยแท้จริง ซึ่งถ้าปราศจากธรรมะแล้ว ซาวโลกจะไม่มีโอกาสรู้!ด้รู้เลยว่า การปฏิบัติธรรมตามพุทธวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะช่วยให้สามารถรอดพ้นจากวัฏสงสารคือการเกิด แก่ เจ็บ ตายได้เช่นนี้แล้วการเผยแผ่ธรรมะจึงเป็นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เครื่องติดตาม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

องค์การแห่งหนึ่งได้มีนโยบายให้ติดตาม สหภาพแรงงานในประเทศ เพื่อสำรวจความเป็นอยู่

หากทำไดในระดับหนึ่ง ทำใจเรื่องนายง่ายกว่าเยอะเลย อ้ออีกอย่าง อย่ามองข้ามและอย่าลืมเป็นอันขาด เรื่องเพศของเธอ ไอ้ความเป็นผู้หญิงน่ะจำไว้ว่า ผู้หญิงเป็นหัวหน้าผู้หญิง เป็นนายผู้หญิงด้วยกันน่ะ ไม่เท่า ไหร่การยอมรับมันไม่ค่อยมีปัญหาอย่างมากก็แค่จุ๊กๆจิ๊กๆแบบผู้ หญิง ๆแต่การที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าผู้ชาย เป็นนายเนึ่ย มันไม่ใช่จะยอมรับ กันง่าย ๆ นะเธอก็ไม่ใช่จะยากเย็นหนักหนา ถึงขนาดเป็นไปไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนั้น จะมีวิธีทำให้พวกเขายอมรับได้ยังไง เครื่องติดตามราคา ถ้าทำได้ ผู้หญิงคนนั้นจะเก่งกว่าผู้ชาย ที่ทำหน้าที่เหมือน ๆ กันที เดียวแหละวิธีการที่ว่าสัญญาณติดตาม ก็ไม่ได้ยากเย็น ลึกลับ หรือต้องเป็นแผนสามสี่ชั้นใด ๆทั้งสิแค่ถามตัวเองว่า นายยังไงล่ะ ที่เรายอมรับ แล้วก็เอาอันนั้นละมาเป็นแบบฉบับให้ตัวเอง เพราะขณะนี้เราเป็น นายแล้ว ไม่ใช่ลูกน้องง่าย ๆ แค่เนยะ ลองเขียนลงเป็นข้อ ๆ ก็ได้ นายที่เราอยากได้และ ต้องการเป็นยังไง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ว่าไปเรื่อยเสร็จแล้วเอามาดูว่า เราได้ทำตัวหรือเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ขาดตกบกพร่องข้อไหนไปบ้าง เอาแบบอย่าเข้าข้างตัวเองนะ แค่นี้เราก็รู้แล้ว'ว่า วิธีที่จะให้ลูกน้องยอมรับทำยังไง ถ้าจะให้เจํงกว่านั้นนะ ให้ลองลำดับเรื่องที่ห่วยของนายด้วย ว่า นายแบบไหนที่เราไม่ต้องการ และไม่ยอมรับแล้วลองวิเคราะห์ตัวเองว่า อันตัวเรานั้นมันมีข้อไหนบ้าง เคย'ได้ยินมั้ย เครื่องติดตามรถยนต์  ที่คำพังเพยโบราณที่ยังใซได้อยู่ทุกวันนี้น่ะ  เปืไวํฒนไฝ็เลยท เปลืองคำว่า “อกเซาอกเรา’' ไง ตรงเปียบเลยเธออาจจะทำยากหน่อย เพราะความเป็นผู้หญิง อ่อนแอ อารมณ์ อ่อนไหวง่าย ความอดทนอาจน้อยกว่าผู้ชายฉะนั้น เมื่อจะเล่นบทผู้บริหารให้ได้ความถี่ติดตาม ก็ต้องเอาความเป็นผู้หญิงเก็บ ไว้ที่บ้านมาก ๆ หน่อยคราใดที่มีปัญหาก็สอนกันทีแนะนำกันที ว่ากันเป็นเคส ๆ มีปัญหาหนึ่งชื่งยอกใจ และเธอก็ยังไม่สามารถจะทำใจได้ง่าย ๆ แม้  จะเข้าใจอย่างถ่องแท้คือปัญหาเรื่องทำงานกับฝรั่งฝรั่งคนนี้ทำงานในฐานะผู้รับผิดชอบทางด้านเทคนิค คือเข้าลักษณะ หมอใหญ่ วินิจฉัยโรค ลังรักษา สั่งยาอะไรเทือกเทพนี้และก็ควบคุมการผ่าตัด การบำบัดรักษาโรครถยนต์ เธออยู่ในสองสถานะที่ทำงานกับฝรั่งคนนี้ คือในระดับเท่ากัน ดูแล ทุกอย่างที่นอกเหนือจากด้านเทคนิค และอีกระดับคือระดับที่เหนือกว่า ในฐานะผู้จัดการ ที่สูงกว่านั้นไบํก็คือนาย

เครื่องติดตาม

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเริ่มออกแบบโปรดักใหม่ๆให้กับ ทางบริษัทผู้ผลิต ตอนที่ 1

คุณคิดว่าตัวคุณเองเป็นคนโซคดีหรือโชคร้าย คุณคิดว่าปัจจุบันคุณได้ อะไรจากชีวิต ในช่วงชีวิตฑื่ดีของคุณนั้นคุณได้อะไรดี ๆ  หริอเปล่า หรือคุณมัว แต่หลงทุ่มกำลังใจให้สูญเปล่าในช่วงชีวิตที่เลวร้ายของคุณ เมื่อเรานีกถีงความ หวังและความฝันของเราที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ดักฟังมือถือ รวมนั้งความทะเยอทะยานที่ ไร้ผลเรามักพร้อมที่จะตำหนิลีงที่เราเรียกว่าเคราะห์กรรมหรือโซคดีและโชคร้าย ซึ่งนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลใช่ไหม คนบางคนพูดว่า “มันถูกลิขิตมาแล้วจาก ดวงดาว,, หรือไม่ก็ “ไม่ใย่เรื่องของดวงดาวหรอก, ดักฟังข้างห้อง , การที่เราพูดอย่างนั้น ก็เพีอที่จะปีดปังข้อบกพร่องของตัวเองนั่นเอง เพราะเราเองเป็นผู้สร้างโชคซะตา ของเราเอง จะดีหรือเลวขี้นอยู่กับความมีสติของเราเอง ข้าพเจ้าคิด'ว่าเซค£เป็ยร์ ได้สรุปไว้อย่างดีในงานของเขาที่ซึ่อว่าจุเลียส ช่าร์ นักเยียนซาวอังกฤษผู้ยง ใหญ่ผู้นี๋ได้กล่าว.ว่า “มนุษย์เป็นผู้กำหนดเดราะห์กรรมของเขาเอง ความผิด ไม่ใต้อยู่ที่ดวงดาว อยู่ในตัวเราเอง,, เราซึ่งเป็นลูกกะโล่อาจจะเป็นนายของ เคราะห์กรรมยองเราเองถ้าเพียงแต่เราสามารถนำความคิดทั้งหมดของเราและ การกระทำมารวมกันพร้อมด้วยจุดหมายที่สร้างสรรค์สำหรับชีวิตของเรา นั่นคีอ ถ้าเพียงแต่เราสามารถจัดความคิดของเราให้ตรงกับจุดมุ่งหมายเราก็จะสามารถ กำหนดเคราะห์กรรมของเราเองได้ แต่ช่างมีคนจำนวนน้อยเหลีอเกินที่มีพึ้นฐาน  ดักฟังทะลุกำแพง เพียงพอที่ฟ้อถิอ ไฟในตัวเอง คนส่วนมากจะไม่ฟ้ออย่างนั้น เราชอบที่จะ ฟ้อถิอวิจารณญาณของเราเองและฟ้อการกำหนดเงึ๋อนไขในอดีต เมื่อเกิดปัญหา เราก็พร้อมที่จะตำหนิพระเจ้า ตำหนิเคราะห์กรรม ตำหนิดวงดาวหริอสิงอีน ๆถ้าอดีตทุกอย่างสามารถที่จะย้อนมาปรากฏให้เราเห็นอีก แสดงให้เรา เห็นอย่างละเอียดลออ เราจะสามารถมองเห็นว่าเราผิดเมื่อไรและที่ไหน และ เราจะสามารถเห็นจุดที่เราละทิ้งเส้นทางที่ถูกต้องแล้วตามดวงดาวที่ผิด  ดักฟังราคา เราจะ เห็นว่าเราทำผิดร้ายแรงที่ไหน และการทำผิดนั้นเราเป็นผู้เลีอกเอง เราไม่ไต้มี แค่ความสามารถในการดำเนินรวิตเท่านั้น แด่ยังมีความสามารถที่จะเลิอกความ สมัครใจที่เป็นอิสระด้วย เราเป็นผู้เลีอกว่าจะสร้างหริอทำลาย จะทำให้รวิต ของเราดีหริอไม่ดี เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเลีอกเมื่อใดก็ได้และยอมรับ รวิตที่แตกต่างไป ดังนั้นหากมีปัญหาจงอย่าตำหนิดวงดาว จงตำหนิตัวคุณเอง เพราะคุณทำตัวเหมีอนลูกกะโล่  ดักฟังนำเข้า แทนที่จะปฏิบัติตัวเหมิอนคนที่พระเจ้าสร้างขี้น มา เป็นความผิดและความล้มเหลวยองเราเองที่เข้าไปในวงล้อของเคราะห์กรรม ไม่ใช่เคราะห์กรรมที่ทำให้เราทำผิดพลาดที่ทำให้เราบาดเจ็บและเป็นอันตรายสิงที่เราทำด้วยความมีสติเป็นความรับผิดชอบของเราเอง ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตามเราสามารถทำความดีได้ เพราะในตัวคนเรามีส่วนประกอบของความดี อยู่มากมาย ดักฟังโทรศัพท์ หากคุณยอมรับความคิดนี้คุณจะเห็นว่าสิงที่เราเรียกว่าเคราะห์กรรม นั้นไม่มีความหมายเลย ทุกอย่างในโลกนี้จะดำเนินไปด้วยดี ก็เพราะว่าเราได้ วางทางเดีนของเราให้อยู่ในเส้นทางที่ดี ความมีสติปัญญาที่สร้างสรรค์จะช่วย ให้เราพบทางออกที่ดี สิงที่เราจะต้องทำก็คิอต้องเป็นคนเปีด ตอบและรับฟัง ไฟในตัวเรา
                                   
เครื่องดักฟัง 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วงจรไร้สายสามารถติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณได้ ตอนที่ 2

ทดสอบ ถ้าหากคุณตกอยู่ในอันตรายเพราะคนนั้น คุณจะทำอย่างไร?A ถามหาความรับผิดชอบจากคนนั้น B บ่นให้ผู้อื่นฟังว่าคนนั้นทำให้เดือดร้อน C ปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ ว่าควรแก้ไขอย่างไร D คิดว่าตนเองไม่มีทางแก้ไข ปล่อยเลยตามเลยคำชี้ขาดผู้ใดตอบข้อ A    4 ข้อขื้นไป    =    ประเภท Aผู้ใดตอบข้อ B    4 ข้อขึ้นไป    ะะ    ประเภท Bผู้ใดตอบข้อ C    4 ข้อขึ้นไป    =    ประเภท Cผู้ใดตอบข้อ D    4 ข้อขึ้นไป    =    ประ๓ท อผู้ใดตอบข้ออื่นๆ  ดักฟังไร้สาย   ผสมกัน    =    ประเภท Eคำตอบประเภท Aร่าเริงแจ่มใส อยู่อย่างอิสระเช่นคุณต้องเๆลังจากอายุ 23 ปีคุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใส อยู่อย่างอิสระ ยามใดเมื่อจิตใจเกิดความ เบื่อหน่าย คุณก็จะไม่มีความอดทน คุณเป็นคนมีเสน่ห์ที่สามารถดึงดูด ผู้ชายมากมายแต่ทว่า เมื่อพูดถึงเรื่องแต่งงาน คุณจะเปลี่ยนเรื่องพูดทันที คุณเป็น คนยืนหยัดในความคิดเห็นของตนเองหรือเอาแต่ใจคุณมีความจำเป็นต้องทำตนให้เป็นคนมีวุฒิภาวะบ้าง ต้องรู้จักเอา ใจเขามาใส่ใจเรา วัยที่เหมาะกับการแต่งงาน คือ หลังจากอายุ 23 ปีประเภท Bวัยที่แๆบาะกับการแต่งงานของคุณคอดลังจากอายุ 22 ปีคุณเป็นคนยินดีที่จะเป็นฝ่ายถูกรัก แต่ไม่ชอบไปรักใคร ต้องการยึด ครองคนรักเพียงผู้เดียวแม้ว่าจะทำให้ผู้คนเอ็นดูแต่ก็คือข้อบกพร่องอย่างหนึ่ง คุณสนใจความรู้สึกของตนเองอย่างยิงเบื่อการผูกมัดของฝ่ายตรงข้าม แต่เพราะว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันทั้งสองฝ่าย ฉะนั้นจึง จำเป็นต้องอดทนในกรณีของคุณ การแต่งงานเร็วอาจประสบความล้มเหลวได้ ด้วย เหตุนี้ คุณจึงควรแต่งงานหลังจากอายุ 22   เครื่องดักฟังราคา ปีแล้วจะเหมาะที่สุดประเภท Cคนมีความเพ้อฟืนอย่างคุณต้องแต่งงานประมาณ 23 ครือ24 ปีคุณมีความเพ้อฝันเกี่ยวกับเรื่องแต่งงาน หลังจากแต่งงานแล้วคุณ จะทำงานร่วมกับสามี เพื่อช่วยให้เขามีหน้ามีตาในลังคมทางที่ดีควรแต่งงานอายุ  ดักฟังระยะไกล 23 หรือ 24 ปี และไม่ควรให้อายุห่างกับ สามีมากเกินไปประเภท อคนรักษาความรักของตนเองมากอย่างคุณควรแต่งงานอายุ20, 21 ปีอุปนิสัยของคุณมีทั้งไม่ยอมแพ้และขี้แย คนที่มีใจเผื่อแผ่คนอื่นอย่าง คุณมีความรู้สึกที่รักความเป็นธรรมอย่างรุนแรงคุณเป็นคนรักษาความรักของตนเองได้ดีมาก ไม่กล้าแสดงให้เหินถึง จิตใจของตนเอง เมื่อแต่งงานแล้คุณจะดูแลครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์และ ยอมเลียสละเพื่อสามี ทางที่ดีคุณควรแต่งงานอายุ 20, 21 ดักฟังนำเข้า  ปีประเภท Eคนณ้าใจและเตั๊นอกเต็นใจพู้อนอย่างคุณขอเพียงแต่ใต้ เงื่อนไขตรงกัน อายุในวัยทีพอจก็แต่งงานได้แล้วคุณเป็นคนเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างยิ่ง คุณเข้าใจหลัก ทำนองคลองธรรมเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้คุณจึงรู้โอนอ่อนผ่อนตาม และมี ความอดทน ทำทุกสิงทุกอย่างเพื่อคนรัก ถ้าหากคุณสามารถสังเกตนิสัย ของผู้ชาย และเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนดี แม้ว่าคุณจะอยู่ในวัยทีนเอจ คุณก็ อาจแต่งงานประสบความส0าเ!จให้คนที่เราแอบปีงหัวใจดี๊ด๊าเหมือนกันเรื่องราวซึ่งผู้ชายที่คุณเลื่อมใสศรัทธาจากคุณไปอย่างรวดเร็วโดย ไม่ทันได้แสดงจิตใจของตนเองออกอย่างชัดแจ้ง และเขาก็ไม่สามารถ สังเกตเห็นจิตใจที่มีความรักของคุณ เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากแผงวงจรพิมพ์จจนเกิด มีคำพังเพย เช่น รักเขาข้างเดียว คิดถึงอยู่ฝ่ายเดียวในสถานที่ๆ มีผู้ชายและผู้หญิง เรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เชื่อ ว่าหลังจากนี้ไปอีกกี่ร้อยกี่พันปี รักข้างเดียว คิดถึงฝ่ายเดียวยังคงมีอยู่ มัน คือพยานหลักฐานแห่งการดำรงชีวิตของมนุษย์เมื่อผู้ชายที่คุณชอบยังไม่รักคุณ คุณจำเป็นต้องขยันช่วงชิงความรัก ของ

เครื่องดักฟัง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การักษาแว่นกันแดดโดยครูโก้ ตอนที่ 1

เกิดจากบุคลิกภาพของเขา การที่จะต้องเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารอยู่ ตลอดเวลา แทบจะ 24 ชั่วโมง และทุกๆ วันตลอดปีเช่นนั้น แพทย์ โดแนะนำให้เขาแสดงความเป็นเด็กขึ้นมาอย่างน้อยๆ ด้วยการให้เขา ปลดชุดใหญ่ อันเป็นชุดทำงานอันหนักอึ้งและหรูหราออกไป ให้เขาได้ ใส่รองเท้าผ้าใบ สวมกางเกงบลูยีนส์ สวมเสือยืด ไปเที่ยวที่ชายหาด กับหลาน เขาเล่นบอลกับหลานวัย 6-7 ขวบ ที่กำลังนำรักของเขา เขา ถอดรองเท้าแว่นกันแดดราคาถูกเปลือย เท้าวิ่งไปบนหาดทราย ปล่อยให้สายนํ้าสาด กระเด็นที่กางเกงบลูยีนส์และเสือยืดของเขา เขาวิ่งเล่นกับเด็กๆ เขา ล้มกลิ้งลงไปบนหาดทรายกับหลานจนเปียกโชก นั้นก็คือการแสดง แว่นตากันแดดยี่ห้อไหนดี  ความเป็นเด็กหรือความอ่อนเยาว์อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งสามารถเยียวยา ความเครียดได้ดีท้เดียว ขั้น ตอน ที่พกตัวเองให้เป็นคนกล้าหาญ กล้าที่จะยอมรับความเป็นตัว ของตัวเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเองโดยไม่'ปิดบังอำพราง  หรือ ช่อนเร้นโกหก อันจะเป็นมลสะท้อนกลับซึ่งนำความเครียดมาให้คุณ ได้ในภายหลังยกตัวอย่างเช่น คุณรู้ภาษาเยอรมันไม่มากนัก คุณก็ควรที่จะ ยอมรับกับเจ้านายในที่ทำงานใหม่ของคุณเลยว่า คุณรู้ภาษาเยอรมัน แต่รู้เพียงเล็กน้อยในระดับหนึ่งซึ่งไม่มากนัก คุณไม1ควรจะบอกว่าคุณ พอได้ หรือคุณรู้ เพราะว่าเมื่อเจ้านายมอบหมายงานมาให้แล้ว คุณ อาจจะทำงานตรงนั้นไม่ได้เลย วิธีรักษาแว่นตา  หรือทำได้ไม่ดีเลย คุณจะต้องไม่อายที่


แว่นกันแดด

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การกำหนดตารางการส่งของให้ลูกค้า

คุณพ่อ คุณแม่ ทุกคนค่ะ เมื่อมีลูกก็มักอยากให้เจ้าหนูเป็น อย่างใจต้องการใช่ไหม แต่ถ้าลูกน้อยของคุณไม่เป็นดังที่ฝัน ก็อย่า เพิ่งกล่าวโทษกันว่าเป็นความผิดของใคร เพราะการทะเลาะกันนั้น แสดงให้เห็นว่าพวกคุณยังไม่พร้อมพอที่จะมีลูก และยังเป็นตัวอย่าง ที่ลูกน้อยจะจดจำและน้าไปใช้อีกด้วย
ลูกน้อยของคุณอาจจะไม่เก่ง มีทักษะที่ดีน้อยกว่าเพื่อน หรือ เกเรบ้างเป็นบางครั้ง จนทำให้คุณรู้สึกเสียหน้าเพื่อนนิดๆ แต่ทั้ง เครื่องดักฟังระยะไกล หมดไม่ได้อยู่ที่เด็กเพียงอย่างเดียวนะคะ ลองมองกลับไปในวันแรก ที่คุณได้เริ่มสอนสั่งลูกน้อยด้วย ว่าคุณไดใส่ใจเต็มที่กับการฟูมฟัก ต้นกล้าต้นนี้ดีพอหรือเปล่า เด็กทุกคนก็ย่อมมีความพิเศษแตกต่าง กันไป คุณควรมีการสังเกตเพื่อนำมาปรับใช้กับพฤติกรรมลูกน้อย เพิ่มขึ้นด้วย เราจึงนำทรืคทั้งหมดที่ไต้จากมุมมองหนึ่งที่เช้าใจทั้ง ผู้ใหญ่และเด็กนำมารวมเล่ม เพื่อให้คุณพ่อ คุณแม่เช้าใจลูกน้อยไต้ มากขึ้นมาค่ะ...มาเริ่มต้นรดนํ้า พรวนดิน ต้นกล้าต้นนี้กันชวตน้อยๆ ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเรานั้น ผู้เป็น  ดักฟังราคา พ่อแม่ย่อมยกให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญดุจดั่งแก้วตาดวงใจ ของตนนอกจากความปรารถนาจะเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบโตอย่าง แข็งแรงแล้ว สิ่งที่คงมิอาจปฏิเสธคือ ความปรารถนาที่จะให้ลูก โตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาด และมีความสุขด้วยผู้เป็นพ่อแม่นั้นมักตั้งใจว่าลูกอาจไม่ต้องเป็นเด็กฉลาด ถึงขั้นอัจฉริยะ แต่ก็ขอให้มีความฉลาดเฉลียวพอที่จะรับมือกับ สิ่งที่ต้องพบเจอในชีวิตของเขาได้ตามวัยและตามวิธีที่สมควร ซึ่งแน่นอนว่าเมื่ออบรมเลี้ยงดูให้ลูกเป็นเด็กที่เก่งแล้ว ก็ยังต้อง ให้เขามีความสุขด้วยซึ่งข้อนื้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยมีหลายตัวอย่างที่เราคงเคยเห็นไต้ว่าพ่อแม่บางท่านนั้น เลี้ยงลูกแบบคาดหวังมากที่จะให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่เก่งมากๆ ซึ่ง ในทสุดลูกก็เป็นเด็กที่เก่งมากจริง ๆ แต่ทว่าเขากลายเป็นเด็กที่ ไม่มีความสุขเพราะถูกกดดันเกินไปแม้'ว่าสิ่งที่พ่อแม่เฝืาปลูกฝังให้ลูกนั้นย่อมเป็นสิ่งดี ๆ ที่ เกิดจากความปรารถนาดีก็ตาม แต่ผู้เป็นพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้ถึง วิธีปลูกฝังอบรมในแบบที่ถูกทางด้วย เพราะในที่สุดแล้วเราผู้ เป็นพ่อเป็นแม่คงไม่มีวันมีความสุขไปได้หากลูกรักเป็นเด็กที่ ปราศจากความสุข ฉะนั้นการเลี้ยงดูแลจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่มีแค่ความรักและความตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอ เราต้องเรียนรู้ เทคนิคต่างๆ ในการสรรค์สร้างชีวิตน้อยๆ ให้สมบูรณ์พร้อมใน ทุกๆ ทางด้วย

เครื่องดักฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อุปกรณ์ช่วยฟังที่ดีต้องใช้ได้กับเด็กและคนแก่ ตอนที่ 2

ทั่วๆไป มันคล้ายกับถํ้าแต่เป็นถํ้าสีขี้เถ้า ถํ้านั้นไม,กว้างเท่าใด ลักษณะ เหมือนมีทางเดินยาวออกไปเรื่อยๆ ลงไปไม่มีต้นไม้และสัตว์เลยดิฉันเดินไปเห็นชายเฒ่าคนหนึ่งเปลือยกาย รูปร่างผอมเหมือน คนติดยา ส่งเลียงร้องโอดครวญกำลังคลานตรงมาหาดิฉันและเอือม มือจะจับมือดิฉันพร้อมกับพูดขึ้นว่า
“หิวเหลือเกิน ขออาหารข้าหน่อย’’ดิฉันตกใจกลัวถอยหลังหนี พลันชายสูงอายุที่พาดิฉันมาก็พูด
ขึ้นว่ถอยไป เครื่องขยายเสียงคล้องหู  อย่าเข้ามาใกล้เขาคนนี้ เดี๋ยวก็ลงโทษเอ็งให้หนักหรอก’’ ชายเฒ่าผู้นั้นตกใจกลัว เมื่อได้ยินเลียงถึงกับหมอบถอยไป ขณะนั้นในใจดิฉันคิดว่าที่นึ่คงไม่ใช่ลถานที่ดีแน่ถึงได้มีสภาพที่ น่าเวทนาเช่นนี้ อะไรไม่ทราบทำให้ดิฉันคิดว่านึ่คงจะต้องเป็นแดนนรก แน่ๆ เลยชายสูงอายุถามดิฉันขึ้นว่า ‘ คล้องหูขยายเสียงราคาถูก ‘ไปไหน...เอ็งอยากไปไหนดิฉันพูดตอบว่า“ล้าที่นี่เป็นแดนนรกก็อยากจะดูต้นงิ้วและกระทะทองแดงว่ามี จรงไหม’’ชายสูงอายุจึงตอบว่า“มีจริง แต่เอ็งยังเด็กอq ล้าเห็นแล้วคุมสติไม่ได้’’ดิฉันไม่เข้าใจว่าดิฉันจะคุมสติไม่ได้หมายความว่าอะไร จะ หมายถึงอาจเป็นบ้าหรือสภาพจิตอ่อนไหวก็ไม่ทราบได้ แต่ด้วยความ เป็นเด็กดิฉันจึงกล่าวขึ้น‘ถ้าอย่างนั้นหyก็อยากเห็นสวรรค์ชายสูงอายุกล่าวขึ้นว่า "ได้ ข้าจะพาไป"แล้วดิฉันก็รู้สึกว่าตนเองได้มายืนอยู่ที่สถานที่กว้างใหญ่ไร้ ขอบเขต มีเด็กขนาดดิฉันและเล็กกว่าหลายคนกำลังเล่นกันอยู่  ช่วยฟังหูหนวกราคา พวก เขาแต่งตัวกันสะอาดสวยงาม เล่นอย่างสนุกสนานยิ้มแย้ม ใบหน้า ละอาดสะอ้านน่ารักทุกคนลักครู่พวกเขาต่างก็หันมามองเมื่อเห็นดิฉันยืนอยู่กับชายสูงอายุ ผู้นั้น พวกเขาจ้องมองอย่างสนใจ ล่วนดิฉันเมื่อเห็นว่าเขามองมาก็ รู้สึกอายเพราะตัวเราแต่งตัวไม่สวยอย่างพวกเขา คือสวมกางเกงขาลัน เสื้อเชิ้ต ดูมอมแมม ดิฉันจึงก้มหน้าเพราะความอายและหันไปบอก ชายสูงอายุผู้นั้นว่า‘‘กลับกันเถอะ หอยากกลับ"ชายสูงอายุพยักหน้าแล้วพูดต่อไปว่า  เครื่องช่วยฟังบลูธูท ‘‘ทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วผลนั้นจะตอบสนอง เอ็งจำที่สอนไว้’’ ดิฉันพยักหน้าแล้วก็ยิ้ม และมารู้สึกตัวเมื่อมีคนเอาผ้ามาเช็ด หน้า จึงลืมตาขึ้นและเล่าเรื่องให้ญาติพี่น้องฟัง จากนั้นป้าดิฉันก็ บอกว่าควรทำบุญให้กับชายสูงอายุที่มาช่วยและลอนดิฉัน ดิฉันก็ทำ ตามคำแนะนำดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าเขาคือคุณตาดิฉันที่เป็นห่วงหลาน และ ยังมั่นใจว่าคุณตาอยู่ในอีกภพซึ่งมีแรงบุญแรงกรรมเป็นอำนาจในภพนั้น ที่งความคิดอันนี้ก็สิบมาจากประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะ ทำการกล้ำสัญญาณจากก้นนั่นเอง.

เครื่องช่วยฟัง